"Egy Iskola, egy Polgárőr"-program

Az „Egy iskola – Egy polgárőr” program jogi alapját a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 4/A § (3) bekezdésében foglaltak adják, miszerint a polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

A program megvalósítása
 
A program meghirdetése után valamennyi megyében 5 – 5 iskolával indult el, amelyhez egyre több iskola csatlakozott. Jelenleg 778 iskola és közel 1000 pedagógus vesz részt a programban.
A program keretében ajánlásra került, hogy tanórán (osztályfőnöki órán) vagy fakultatív módon (pl. szakkör), illetve szabadidős tevékenység keretében (vetélkedő, nyári táborozás) a tanulók információt, tájékoztatást kapjanak a bűnmegelőzés őket érintő problémáiról.
A program megvalósítása szükségessé teszi, hogy elsősorban az elméleti oktatásokat olyan polgárőrök vagy pedagógusok tartsák, akik pedagógiai érzékkel, kellő szakmai felkészültséggel, elegendő gyakorlati ismerettel rendelkeznek.
A gyakorlati foglalkozások alkalmával kiválóan felkészült szakemberek (rendőr, polgárőr, pedagógus) is bevonhatók.
Fontos azonban, hogy az oktatást vezető teljes mélységében ismerje a tanintézet e témában előírt és ezzel összefüggő jogi előírásait és a társadalmi elvárásokat.
 

Elméleti képzés: 

      • a) Osztályfőnöki óra keretében: 3 + 1 tanóra
       • Első tanóra:
        • – Oktató bemutatkozása.
        • – Polgárőrség bemutatása.
        • – A gyermekek szimpátiájának elnyerése.
       • Második tanóra:
        • – Általános bűnmegelőzés.
        • – Drogmegelőzés.
       • Harmadik tanóra:
        • – A baleset-megelőzés.
        • – Biztonságos közlekedés.
       • A+ 1tanóra keretében célszerű megvalósítani – az elméleti és gyakorlati képzés befejezését követően (év végén) – a tudásszint felmérést, amely előre összeállított és jóváhagyott feladatlap kitöltésével történne.
      • b) Tervezett tanórán kívüli óra keretében: 11 óra (Ez lehet pl. szakköri foglalkozás keretében.) Összesen: 14 + 1 óra. A tantervben szereplő témák a teljesség igénye nélkül:
       • Bűnmegelőzési alapfogalmak.
       • Segítségnyújtás, értesítési és közreműködési kötelezettségek.
       • Feladatok a szolgálat megkezdése előtt.
       • Jelenlét a közterületen.
       • A közlekedési polgárőrök általános feladata.
       • Parkoló gépjárművek, elhagyott épületek ellenőrzése.
       • Közreműködés egyes közlekedési eseményeknél.
       • Közlekedési feladat iskolakezdés idején.
       • A polgárőr tevékenység alapvető feladatai. Továbbá minden olyan téma, amelybe a felnőtt polgárőr bevonhatja az ifjú polgárőrt, ilyen lehet többek között a rendezvénybiztosítás.
A tanórát és a tanórán kívüli órát kidolgozott – és az OPSZ által jóváhagyott – tanterv alapján kell megtartani. A részletesen kidolgozott tanterv kiegészítését szolgálják az OPSZ szakanyagai.
A tanórán kívüli elméleti foglalkozásokat természetesen csak azon gyerekeknek kell megtartani, akik mint „ifjú polgárőrök” vállalják ezen elkötelezettséget, illetve tagjai kívánnak lenni a polgárőrségnek.
 
Gyakorlati képzés
 
Javasolt óraszám: 22 óra.
A gyakorlati képzés általában tanórán kívüli, ha csak nincs összevonva más, tanrendben tervezett órával. A gyakorlati képzést előre kidolgozott foglalkozási terv alapján kell megtartani.
A foglalkozási terv az oktatási tantervben szereplő program gyakorlati végrehajtására épül. A gyakorlati végrehajtás azonban megfelelő létszámú és kellően felkészült polgárőrök – szükség esetén (pl. forgalomirányítás iskolakezdéskor) rendőrök – bevonásával történjen.
A gyakorlati és elméleti képzés biztosítsa, hogy a gyermekek megismerjék a bűn- és baleset- megelőzéssel kapcsolatos előírásokat, az áldozattá válás elkerülésének feltételeit és azokat az intézkedési gyakorlatokat, amelyek egy megfigyelés, rendezvénybiztosítás, kisebb súlyú baleseti helyszín, stb. esetén tőlük elvárható.
A programban részt vevő pedagógusok és polgárőrök részére megjelent az osztályfőnöki óra keretében tartandó „Egy iskola – egy polgárőr oktatási segédanyag”.
A „TANDEM” oktatási anyag, a közlekedésbiztonságról és a közlekedéssel kapcsolatos információkról és a segéd-motoros vizsgákra való felkészítésről.
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságától a megyék és Budapest 2008. év végén és 2009-ben 1-1 db KRESZ pályát, 2 db kerékpárt és 3 db kismotor-kerékpárt kapott a gyakorlati oktatás megvalósításához.
A programban résztvevő iskolák a Nemzeti Alaptanterv és az oktatási törvény által előírt
„Pedagógia Programba” a helyes közlekedési magatartás kialakítása mellett vegyék fel a polgárőri és a bűnmegelőzési ismeretek oktatását is.
 
Az iskoláknak ki kell jelölni saját szakreferens pedagógusát, aki felelős a programban szereplő képzésért. A polgárőr egyesület arra alkalmas, nem pedagógus tagja is részt vehet oktatóként a képzésben.
A polgárőr egyesületeknek ki kell jelölni azokat a polgárőröket, akik kapcsolattartók, összekötők és közvetlenül segítik az iskolát a képzésben, a nevelésben, az iskolai rend fenntartásában.
A polgárőr egyesületek jelentős része végez ifjúságnevelő, oktató, védő feladatokat. A napi munkába be kell illeszteni az iskolákkal fenntartott munkakapcsolatot, amelynek keretében folyamatosan meg kell valósítani:
      • az iskolai kezdések és befejezések idején gyalogátkelés segítését,
      • az iskolai rendezvények biztosítása és előkészítésébe való bekapcsolódást,
      • a közlekedési versenyek, vetélkedők szervezését,
      • az iskolai kirándulások támogatását, a lakókörzetek melletti kirándulóhelyekre elszállítást,
      • az ifjúsági polgárőr csoportok létrehozását,
      • a gyermeküdültetés szervezését önállóan és központilag,
      • az iskolák környékén figyelő-, járőrszolgálat szervezését (drogterjesztők távoltartása, egyéb atrocitások megelőzése).

A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek, a rendőrségnek és a civil szervezeteknek, így a polgárőrségnek is. 

Egy iskola, egy polgárőr programismertető

„Egy iskola – Egy polgárőr” mozgalom osztályfőnöki óra keretében tartandó előadásokhoz oktatási segédanyag.

Egy iskola, egy polgárőr oktatási segédanyag

Tantervi minta program az “egy iskola, egy polgárőr” programhoz.

Tanterv az „Egy iskola – Egy polgárőr” programhoz